سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر باید استانداردهای اولیه را داشته باشد

سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر باید استانداردهای اولیه را داشته باشد

در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر باید استانداردهای اولیه رعایت و کرامت و شرافت مردم ساکن در این مناطق حفظ گردد و به گونه‌ای نباشد که به بهانه کمبود اعتبار و منابع مالی عمرانی به مناطق حاشیه‌نشینی توجه کافی نشود.

روزنامه بازی خرید از شاتوت