حضور مدیرکل شهرسازی استان برای پاسخگویی در صحن شورا
رئیس کمیسیون بودجه شورا درخواست کرد:

حضور مدیرکل شهرسازی استان برای پاسخگویی در صحن شورا

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان درخواست کرد: انتظار می‌رود هفته آینده به فوریت، مدیرکل راه‌وشهرسازی استان به‌منظور پاسخگویی در حوزه طرح‌های جامع شهر همدان و اقدام ملی تأمین مسکن در صحن شورا حاضر شوند.

روزنامه بازی خرید از شاتوت