پاس، لقمه آماده ای که همدان نتوانست آن را حفظ کند/سقوط پاس در کارنامه کدام استاندار می ماند؟

پاس، لقمه آماده ای که همدان نتوانست آن را حفظ کند/سقوط پاس در کارنامه کدام استاندار می ماند؟

نیم پاس همدان که روزی در این استان حیات خلوت برخی مسئولان بود و بسیاری عکس های یادگاری خود را با این تیم می گرفتند، این روزها به علت سوء مدیریت و نداشتن یک کادر ثابت و تغییرات مکرر در قعر جدول قرار گرفته روز به روز ضعیف تر می شود.

روزنامه بازی خرید از شاتوت