مسئولین ما در خصوص فضای مجازی نگاه تدافعی دارند تا تهاجمی

مسئولین ما در خصوص فضای مجازی نگاه تدافعی دارند تا تهاجمی

سال گذشته توسط دادگستری استان آسیب‌شناسی در حوزه فضای مجازی انجام شده و همه به آن واقف هستیم و دستورالعمل ساماندهی فضای مجازی، شیوه اقدام پلیس فتا و در هر حوزه به صورت جزیی مصدایق مجرمانه شناسایی شده همچنین تهیه بانک اطلاعاتی و اجرای طرح شناسایی مدیر کانال‌ها، کانال‌های تبلیغاتی و واسطه‌های مالی نیز صورت گرفته است.

روزنامه بازی خرید از شاتوت