چاره صنعت خودرو با رفع انحصار است

چاره صنعت خودرو با رفع انحصار است

دکتر عبدالمجید شیخی نوشت: با واردات خودرو تولید فعلی کیفیت پیدا نمی کند زیرا خود خودرو ساز داخلی انحصارگر هم برایش هزینه دارد و با اعتماد به اقشار با درآمد متوسط، ترسی از فروش تولید در سطح ظرفیت فعلی خود را ندارد و بعلاوه با افت ارزش پول داخلی هرگز خودرویی با قیمتی به اندازه توان افراد با درآمد متوسط به پایین وارد نخواهد شد و تنها ثروتمندان توان خرید خودرو خارجی خواهند داشت.

روزنامه بازی خرید از شاتوت