شهرداری با ناقضان قانون دوگانه برخورد نکند

شهرداری با ناقضان قانون دوگانه برخورد نکند

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه همه در برابر قانون برابرند، گفت: پلیس ساختمان و ماموران سد معبر شهرداری نباید در برخورد با ناقضان قانون دوگانه برخورد کنند.

روزنامه بازی خرید از شاتوت