دیدگاه اعضا در تصمیم گیری ها هرگز سیاسی نیست

دیدگاه اعضا در تصمیم گیری ها هرگز سیاسی نیست

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان گفت: دیدگاه اعضای شورا در تصمیم گیری ها و مصوبه های مدیریت شهری هرگز سیاسی نبوده و همواره برگرفته از نظر و ایده کارشناسان خبره علمی است.

روزنامه بازی خرید از شاتوت