بیمه روستائیان و عشایر فرصتی مغتنم برای جامعه هدف و بویژه اقشار محروم و فاقد بیمه
یزدان آزرمی؛

بیمه روستائیان و عشایر فرصتی مغتنم برای جامعه هدف و بویژه اقشار محروم و فاقد بیمه

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری همدان در نشست ستاد توسعه بیمه روستائیان و عشایر شهرستان گفت : اقدامات درخور نوجه و خوبی در جهت توسعه بیمه روستائیان و عشایر در سطح شهرستان صورت گرفته که نشان دهنده تلاش عوامل این صندوق ، کارگزاران و همکاری دهیاران است.

روزنامه بازی خرید از شاتوت