نصب پمپ مستقیم  بر روی شبکه آبرسانی ممنوع است

نصب پمپ مستقیم بر روی شبکه آبرسانی ممنوع است

نصب پمپ مستقیم بر روی شبکه آبرسانی ممنوع است، اظهارداشت: بر همین اساس، شرکت های تابعه می توانند در صورت مشاهده نصب هرگونه پمپ غیر استاندارد حتی نسبت به قطع موقت انشعاب تا زمان رفع تخلف اقدام نمایند.

روزنامه بازی خرید از شاتوت