انتقال آب از سد تالوار نیازمند تخصیص ۱۳۰۰میلیارد تومان اعتبار
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور؛

انتقال آب از سد تالوار نیازمند تخصیص ۱۳۰۰میلیارد تومان اعتبار

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان همدان با اشاره به اینکه وضعیت خشکسالی در طول ۵۰سال اخیر بی سابقه بوده گفت: در چنین شرایطی وزارت نیرو درصدد است تا مشکلی متوجه شهر ها و روستاهای کشور نباشد.

روزنامه بازی خرید از شاتوت